Algemene voorwaarden.

De voorwaarden in een lijst

Wij hebben een aantal algemene afspraken opgesteld die er voor moeten zorgen dat beide partijen in een samenwerking eerlijk worden behandeld.

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie Elastic web een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Elastic web.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Elastic web en wederpartij.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Elastic web verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Elastic web en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Elastic web en wederpartij wordt opgenomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Elastic web niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen door Elastic web aan wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Elastic web zijn 14 (veertien) dagen geldig tenzij anders vermeld.

3.3 Wederpartij heeft het recht om de aan Elastic web verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Elastic web van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent)van het orderbedrag exclusief btw, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met btw, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen Elastic web en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van Elastic web per e-mail of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Elastic web een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan wordt door Elastic web annuleringskosten in rekening gebracht welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Elastic web niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1 Elastic web zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Elastic web de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Elastic web het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elastic web aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elastic web worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elastic web zijn verstrekt, heeft Elastic web het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Elastic web is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Elastic web is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Elastic web kenbaar behoorde te zijn.

4.5 De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen Elastic web en wederpartij zal zijn nadat de overeenkomst door beide partijen als akkoord is getekend.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Elastic web nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Elastic web houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

5.2 De opdrachtgever dient na voltooiing van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Elastic web stuurt hiertoe een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt de website op de server/ aangegeven url van de opdrachtgever gezet.

5.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4 Elastic web heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Elastic web kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Elastic web kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.5 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Elastic web hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

5.6 Alle, door Elastic web genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief btw.

6. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

6.1 Alle door Elastic web geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Elastic web totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Elastic web gesloten overeenkomsten is nagekomen.

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Elastic web gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

7. Opzegging

7.1 Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.

7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Elastic web naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

7.3 Indien de werkzaamheden van Elastic web worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Elastic web extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

8. Opschorting en ontbinding

8.1 Elastic web heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Elastic web niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2 Elastic web is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Elastic web ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover Elastic web bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Elastic web weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Elastic web op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Elastic web of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Elastic web

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Elastic web slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag met een maximum van € 500.000,00 (vijfhonderdduizend euro en nul cent). Iedere aansprakelijkheid van Elastic web voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Elastic web kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 Elastic web is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Elastic web gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5 Elastic web en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Elastic web geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Elastic web niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

10.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Elastic web opgeschort.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Elastic web en wederpartij/opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

11.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Elastic web met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Elastic web beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Laatste wijziging: 13-01-2023 17:12

Contact

Klaar om met ons te gaan samenwerken?

Stuur ons een bericht!

Plan een afspraak om jou volgende stap te bespreken. Tijdens dit eerste gesprek gaan we in kaart brengen wat je behoeftes zijn en op basis hiervan kunnen wij een gepaste oplossing voorstellen.

Plan een afspraak

Nog geen keuze kunnen maken?

Mogelijk heb je nog geen keuze kunnen maken wat het beste bij je past. Onze diensten zijn erop toespits om verschillende mogelijkheden te bieden voor verschillende bedrijven met elk zijn eigen processen.

Bekijk onze diensten